Transitielab Hoef-kwartier-maken:

Challenge Based Leren in het Hoefkwartier


Initiatiefnemers:De nieuwe stadswijk Hoefkwartier is een bedrijventerrein in transitie en verandert in een plezierige stadswijk waar wonen, werken, leren en ontspannen samen komen. De Gemeente Amersfoort werkt met een groot aantal partijen aan de inrichting en geeft daarmee invulling aan ambitieuze doelstellingen met betrekking tot o.a. duurzaamheid, mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte. Het Hoefkwartier zal straks bijvoorbeeld CO2-neutraal zijn.


Het initiatief “HOEF-KWARTIER-MAKEN: Challenge based Leren in het Hoefkwartier” levert een bijdrage aan de realisatie van ambities voor de Stadwijk Hoefkwartier door met lokale ondernemingen en onderwijsinstellingen de leermethodiek “Challenge based leren” in de praktijk te brengen, centraal in het gebied een fysiek Transitielab te vestigen en kwartier te maken in het gebied door te werken aan een virtueel én zichtbaar ecosysteem waarin de initiatiefnemers verbinding zoeken binnen de gebieden Opleiding & Training, “Onderzoek & Ontwikkeling” en Ondernemers (bedrijfsleven).


De transitie naar duurzame energie en een circulaire economie is een belangrijke en omvangrijke opgave met een geweldige impact op de gebouwde omgeving. Zo worden er, in lijn met de klimaat en circulariteitsdoelstellingen, snel betaalbare woningen gerealiseerd door nieuwbouw en renovatie/herbestemming. Dat vraagt om vernuftige oplossingen want soms zijn de oplossingen die daarvoor nodig zijn (nog) niet helemaal technisch gereed. Technologieën evolueren en kunnen ontwrichtend zijn. Om hiermee om te gaan zijn er professionals nodig die over de competenties beschikken om in een snel veranderende maatschappij innovatieve oplossingen te realiseren. Het beroepsonderwijs speelt hierop in door vernieuwende praktijkgericht onderwijs te verzorgen. De samenwerking met stakeholders is hierbij essentieel.


De aanwezigheid van industrie is ook in een stedelijke omgeving belangrijk omdat hierdoor een veelheid en diversiteit aan banen beschikbaar is. Een gebalanceerde mix wonen, werken, leren en ontspannen. De (maak)industrie speelt ook zelf een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen die circulariteit en duurzaamheid bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het benutten van restwarmte voor het verwarmen van woningen of hergebruik van afval.

De Covid-19 crisis onderstreept het belang om lokaal grip te hebben op productieketens van essentiële producten. Een duurzame industrie is belangrijk voor de welvaart in de regio. om te gaan met intellectueel eigendom en (o.a. technisch) vakmanschap kennis binnen de regio.


Het initiatief “HOEF-KWARTIER-MAKEN: Challenged based Leren in het Hoefkwartier” omvat:


1) Plaatsing van het CELCIUS huis (circular, eye-opening, limitless, community, innovative, unconventional en self-sufficient).

2) Kwartiermaken door het leggen van relaties met stakeholders.


3) Het introduceren, organiseren en ervaren van Challenge Based leren.


Bij Challenge based leren is de maatschappelijke uitdaging het uitgangspunt.

Kenmerken zijn:

  • passie en plezier; enthousiasme, prettige omgeving, elkaar helpend, intrinsieke betrokkenheid van allen;

  • samenwerking onderzoek w.o. lectoraten, betrokken partijen uit de praktijk, eindgebruikers

  • regie bij studenten; haal het beste in studenten naar boven, coaching volgens challenge based leren, ambitie, ondernemerschap, toptalent, T-shaped professional

  • interdisciplinair en sector overstijgend samenwerken; met en van elkaar leren, over opleidingsgrenzen heen, samenwerking met VBO, MBO, Hogescholen en Universiteiten en bedrijven als partners;

  • maatschappelijke meerwaarde en relevantie; startpunt is ‘gevoelde’ noodzaak vanuit maatschappij, in co-creatie ontwikkeld, resultaat in de vorm van tastbare prototypen met impact. verbinden van “opleiden” met “onderzoek en innovatie”.


Het CELCIUS huis is een resultaat van deze aanpak waarin innovatie en opleiden hand in hand gaan. De initiatiefnemers realiseren een lokaal eco-systeem om in én van transitie te leren.


De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zal vooral bevordert worden door met elkaar “leren en innoveren” te gaan doen. Dat begint met Kwartiermaken in het Hoefkwartier en gelegenheden scheppen om elkaar te leren kennen en op de hoogte te zijn van wederzijdse belangen. Er is hierin nog veel te winnen. Vanuit het zichtbare en herkenbare Transitielab zal de de verdere samenwerking door een kwartiermaker worden aangejaagd.

Dit initiatief onvangt een bijdrage uit Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt van de Gemeente Amersfoort.

Penvoerder van het project is Innovaction BV, Innovation into Action te Amersfoort.